Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

                                              II.         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

​​​​Veri sorumlusu sıfatıyla, DİZAYN MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Dizayn”) olarak kişisel verilerin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu itibarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, web-sitemizi kullanan kişilerin ve kişisel verilerini şirketimizle paylaşan tüm ilgililerin dikkatine sunarız.​​​Dizayn, işbu KVKK hakkında aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Dizayn tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemiz, e-posta, veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

​​​4. Kişisel Verilerin Korunması

​​​ Dizayn kişisel verilerin işlenmesinde;

§  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

§  Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

§  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

§  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

§  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.​​​

Bu ilkeler doğrultusunda Dizayn ile paylaşılan kişisel veriler, Dizayn’ın gözetimi ve kontrolü altındadır. Dizayn yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Dizayn, işbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.​​​

​​​5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Dizayn tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Dizayn tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Dizayn ve Dizayn ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen önlemler alınmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

a.      İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      İşlenmişse bilgi talep etme,

c.      İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e.      Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f.       KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g.      Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h.      Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.       KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.dizaynpack.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.